Vedtægter

Først vedtaget: 2013

Revideret: marts 2014, april 2017

1 Oprettelse navn og hjemsted

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH) er oprettet under Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS) og har hjemsted hos DHS.

2 Formål

DSBH har til formål

  • At fremme forskning indenfor epidemiologi, patofysiologi, diagnostik og behandling af benigne hæmatologiske sygdomme
  • At oprette og drive populationsbaserede nationale kliniske databaser af patienter med benigne hæmatologiske lidelser i samarbejde med relevante parter
  • At vedligeholde/bidrage til vedligeholdelse af guidelines for diagnostik og behandling af benigne hæmatologiske sygdomme, der aktuelt er under udforming af arbejdsgruppe under DHS
  • At afgive ”tidlig varsling” ved ændring af gældende praksis for diagnostik og behandling
  • At sikre vidensspredning til det faglige miljø

3 Ejerskab

DSBH er en privat organisation forankret i DHS

4 Organisation og ledelse

DSBH består af en bestyrelse, der refererer til DHS og et plenum.

Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening

4.1 Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af DHS’ generalforsamling, efter indstilling fra plenum, og består af i alt 9-11 medlemmer. Der vælges blandt følgende medlemmer af DHS.

  • 5-6 medlemmer fra hæmatologiske afdelinger, heraf minimum 2 fra decentrale afdelinger og minimum 2 fra centrale afdelinger
  • 1-3 medlemmer fra parakliniske afdelinger (patologi/molekylærbiologi/klinisk biokemi/klinisk immunologi/blodbank
  • 1 sekretær
  • 1 kasserer

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert 2. år og kan genvælges.

Bestyrelsen holder mindst 1 møde hvert halve år. Mindst én gang om året skal status vedrørende punkterne under formålsparagraffen gennemgås.

Bestyrelsen indkalder til ½ årlige plenummøder.

Ved DSBH repræsentation i andre nationale og internationale grupper udpeger bestyrelsen repræsentanter indenfor eller udenfor bestyrelsens medlemskreds.

4.2 Formandskabet

Bestyrelsen vælger i sin kreds en formand og en sekretær.

Formanden er valgt for en 4-årig periode og kan genvælges for yderligere 4 år. Sekretæren er valgt for en 2-årig periode og kan genvælges for yderligere 2 år.

Formanden er daglig leder af DSBH. Formanden er kontaktperson til nationale og internationale grupper, men kan ikke indgå bindende aftaler uden bestyrelsens godkendelse. Formanden er desuden mødeleder ved møder i bestyrelsen såvel som i plenum.

Sekretæren bistår formanden med den daglige ledelse og udarbejder referat af bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen aflægger hvert år skriftlig og mundtlig beretning for DSBH’s aktiviteter til DHS generalforsamling.

4.3 Plenum

Plenum udgør selve studiegruppen. Plenum er åbne møder, hvor alle med interesse for benigne  blodsygdomme kan deltage.

Plenum er et forum for ideer og opgaver for DSBH såvel som et arbejdsforum for igangværende projekter og aktiviteter. Invitation af nationale/udenlandske foredragsholdere vil indgå i mødeformen, idet der således lægges vægt på, at der ved hvert møde er et særligt fokusområde udover de dagsordenspunkter som plenum som et minimum skal dække: 

DSBH siden sidst (projekter, aktiviteter, udvalg, møder) og nye initiativer.

Dagsorden udsendes via E-mail senest 30 dage før plenum. Dagsorden og referat udsendes til alle interesserede og distribueres desuden via DSBH’s hjemmeside.

Sekretæren udarbejder referat af plenum.

4.3 Udvalg

Bestyrelsen kan løbende ved eget initiativ eller efter indstilling fra plenum nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af konkrete opgaver. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand, dets medlemmer, definerer udvalgets kommissorium og fastsætter tidsfrist for udvalgets arbejde.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer udenfor bestyrelsen eller som ikke er medlem af DHS.

5 Finansiering

DSBH henter økonomisk støtte udenfor DHS, som betaler for et let traktement i forbindelse med møderne. DSBH aflægger årligt regnskab på DHS’ generalforsamling. Regnskabet revideres af DHS’ revisorer.

6 Vedtægtsændringer

Forslag til ændringer af vedtægterne kan indstilles af DSBH’s bestyrelse til DHS.

Vedtægtsændringer skal godkendes af DHS’ generalforsamling.